Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Pracovné ponuky

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec – Alapiskola és Óvoda Almágy, 980 35 Gemerský Jablonec 244

Ponuka voľného pracovného miesta

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec –       Alapiskola és Óvoda Almágy 

Sídlo: 980 35 Gemerský Jablonec 244

Kontakty: tel: 047/5684413, mob.: 0911 914 887, zs.gemjablonec@gmail.com   

Kategória zamestnanca: učiteľ s aprobáciou telesná výchova - čiastočný úväzok /min.60%/

Podkategória zamestnanca: učiteľ druhého stupňa základnej školy

Kvalifikačné predpoklady: podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca pre jednotlivé kategórie PZ a OZ v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- overené doklady o vzdelaní

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom do zamestnania

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti pred nástupom do zamestnania

- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka

- čestné vyhlásenie o ovládaní jazyka národnostnej menšiny/maďarský/

- súhlas so spracovaním osobných údajov

Pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2020 do 31. 8. 2021.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno podať do 21.8.2020 poštou na adresu školy alebo osobne.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky /osobný pohovor dňa 25.08.2020/.

V Gemerskom Jablonci dňa 10.07. 2020

Mgr. Peter Agócs

      riaditeľ školy