Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Pracovné ponuky

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec – Alapiskola és Óvoda Almágy, 980 35 Gemerský Jablonec 244

Ponuka voľného pracovného miesta

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec –       Alapiskola és Óvoda Almágy 

Sídlo: 980 35 Gemerský Jablonec 244

Kontakty: tel: 047/5684413, mob.: 0911 914 887, zs.gemjablonec@gmail.com   

Kategória zamestnanca: učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra plný úväzok/100% alebo

                                           učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk

Podkategória zamestnanca: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- overené doklady o vzdelaní

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

- bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starších ako 3 mesiace pred nástupom do zamestnania

- súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné súvisiace požiadavky: výhoda-ovládanie vyučovacieho /materinského/ jazyka žiakov ZŠ

Pracovný pomer na dobu určitú od 27. 8. 2019 do 31. 8. 2020.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno podať do 23.8.2019 poštou na adresu školy alebo osobne.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky /osobný pohovor dňa 26.08.2019/.

V Gemerskom Jablonci dňa 14.08. 2019

Mgr. Peter Agócs

      riaditeľ školy