Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Pracovné ponuky

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec – Alapiskola és Óvoda Almágy, 980 35 Gemerský Jablonec 244

Ponuka voľného pracovného miesta

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec –       Alapiskola és Óvoda Almágy 

Sídlo: 980 35 Gemerský Jablonec 244

Kontakty: tel: 047/5684413, mob.: 0911 914 887, zs.gemjablonec@gmail.com   

Kategória zamestnanca: 1. učiteľ s aprobáciou telesná výchova - plný úväzok 

                                           2. učiteľ náboženskej výchovy - kratší pracovný úväzok (8 hod. VVČ)

                                           3. učiteľ materskej školy - plný úväzok

Podkategória zamestnanca: 1.-2. učiteľ druhého stupňa základnej školy, 3. učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady: podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca pre jednotlivé kategórie PZ a OZ v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- overené doklady o vzdelaní

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom do zamestnania

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti pred nástupom do zamestnania

- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka

- čestné vyhlásenie o ovládaní jazyka národnostnej menšiny/maďarský/

- súhlas so spracovaním osobných údajov

Pracovný pomer na dobu určitú od 25. 08. 2021 do 31. 8. 2022.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno podať do 20.8.2021 poštou na adresu školy alebo osobne, príp. mailom na:  zs.gemjablonec@gmail.com  

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky /osobný pohovor dňa 25.08.2021/.

V Gemerskom Jablonci dňa 07.07. 2021

Mgr. Peter Agócs

      riaditeľ školy