FOTOMAPA ŠKOLY
 
Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Pracovné ponuky

Ponuka voľného pracovného miesta

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec – Alapiskola és Óvoda Almágy 

Sídlo: 980 35 Gemerský Jablonec 244

Kontakty: tel: 047/5684413, mob.: 0911 914 887, zs.gemjablonec@gmail.com   

Kategória zamestnanca: učiteľ druhého stupňa ZŠ s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra na plný úväzok/100%/

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- overené doklady o vzdelaní

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

- bezúhonnosť – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

- čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka

- čestné vyhlásenie o ovládaní jazyka maďarského

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Predpokladaný dátum nástupu: od 25.08.2023.

Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2024.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky pedagogickej praxe.

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno podať do 18.8.2023 poštou na adresu školy alebo osobne.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

V Gemerskom Jablonci dňa 18.07. 2023

Mgr. Peter Agócs

      riaditeľ školy