• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
 
Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Iskola- és óvodalátogatás 2021. május 17-től - Školská dochádzka ZŠ a MŠ od 17.5.2021

Iskola- és óvodalátogatás 2021. május 17-től - Školská dochádzka ZŠ a MŠ od 17.5.2021 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol dňa 13.05.2021 takto:  od 17. mája 2021 obnovuje školské vyučovanie v základnej škole vo všetkých ročníkoch ZŠ. 2021. május 17-től (hétfőtől) az iskolai tanítás az iskola összes évfolyamában újraindul. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditeľ školy zabezpečí pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie. Vyučovanie/Az oktatás  MATERSKÁ ŠKOLA/ÓVODA Pre deti naďalej zabezpečíme prezenčné vzdelávanie.  Az oktató-nevelő tevékenység az óvodában továbbra is óvodai oktatás formájában (hagyományos módon) valósul meg.  A gyermeknek a szájmaszk viselése az óvodában ajánlott, nem kötelező. A szülők csak szájmaszkban léphetnek be az óvodába minimális időre /max. 10 percig tartózkodhatnak bent/! Belépéskor a gyermeknek és a szülőnek is kötelező a kézfertőtlenítés! Az óvodába nem léphet be senki, akinél a COVID-19 tünetei mutatkoznak - a bejáratnál értesítés jelzi! Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk) alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján. Ha a gyermeknél a COVID 19 tünetei mutatkoznak az óvodában – sor kerül a gyermek azonnali elkülönítésére, a szülő a gyermeket azonnal elviszi otthoni környezetbe és a szülő telefonos kapcsolatba lép a gyermekorvossal.  A gyermek megbetegedésének gyanújánál a szülő (nem az igazgató vagy a pedagógus) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon! Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az iskolai eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival összhangban szervezzük. Ha a gyermek óvodalátogatása megszakad (családi vagy egyéb okok miatt) 3 vagy annál több napra /a hétvége és az ünnepnapok is beleszámítanak/, a szülő (törvényes képviselő) köteles a gyermekről az óvodába lépéskor az alábbiakban letölthető dokumentumot kitölteni és leadni – "Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti" - ezt a dokumentumot csak a szülő írhatja alá! Ha a gyermek óvodalátogatása bármilyen betegség miatt megszakad 5 vagy annál több napra /a hétvége és az ünnepnapok nem számítanak bele/ , a szülő (törvényes képviselő) köteles a gyermekről gyermekorvosi igazolást hozni az óvodába lépéskor, hogy a gyermek az óvodát látogathatja - ezt a dokumentumot csak a gyermekorvos adhatja ki! Az igazolások száma korlátlan, minden hiányzás után le kell adni! V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa/žiak navštevovať školu! Ha a gyermeknél a COVID-19 tünetei mutatkoznak vagy igazoltan a COVID-19 betegséget elkapja, a szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles erről informálni az osztályfőnököt (a tanító nénit) és az iskolaigazgatót (az óvoda igazgatóhelyettesét). A szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles informálni a karanténról, ha azt a gyermekorvos (körzeti orvos) vagy a regionális közegészségügyi hivatal rendelte el. Ebben az esetben a gyermek nem látogathatja az óvodát!   ŠKOLA/ISKOLA Pre žiakov všetkých ročníkov ZŠ naďalej zabezpečíme prezenčné vzdelávanie.  A tanítás az iskola összes évfolyamában iskolai oktatás formájában (hagyományos módon) valósul meg.  A tanulóknak az oktatáson való részvétel kötelező. (lásd az "Aktuality" címszó alatt: "Školská dochádzka - Iskolalátogatás" szöveges útmutatót!) A tanulóknak az iskolai étkeztetés (tízórai, ebéd) biztosított. Az iskola belső tereiben, illetve az iskolai intézményben /az osztályokban, a folyosókon/ a szájmaszk használata minden tanulónak kötelező! Minden tanuló hozzon magával 2 szájmaszkot. Belépéskor a tanulóknak kötelező a kézfertőtlenítés! A szülők, a törvényes képviselők, ill. a kísérő személyek az iskola épületébe nem léphetnek be szájmaszkban sem!  Az iskolába nem léphet be senki, akinél a COVID 19 tünetei mutatkoznak - a bejáratnál értesítés jelzi! Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk) alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján. Ha a gyermeknél a COVID 19 tünetei mutatkoznak az iskolában – sor kerül a tanuló azonnali elkülönítésére, a szülő a tanulót azonnal elviszi otthoni környezetbe és a szülő telefonos kapcsolatba lép a gyermekorvossal.A tanuló megbetegedésének gyanújánál a szülő (nem az igazgató vagy a pedagógus) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon! Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az iskolai eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival összhangban szervezzük. Ha a tanuló iskolalátogatása megszakad (családi vagy egyéb okok miatt) 3 vagy annál több napra/a hétvége és az ünnepnapok is beleszámítanak/, a szülő (törvényes képviselő) köteles a tanulóról az iskolába lépéskor az alábbiakban letölthető dokumentumot kitölteni és leadni – "Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti" - ezt a dokumentumot csak a szülő írhatja alá! Ha a tanuló iskolalátogatása bármilyen betegség miatt megszakad 5 vagy annál több napra /a hétvége és az ünnepnapok nem számítanak bele/, a szülő (törvényes képviselő) köteles a tanulóról gyermekorvosi igazolást hozni az iskolába lépéskor, hogy a tanuló az iskolát látogathatja - ezt a dokumentumot csak a gyermekorvos adhatja ki! Az igazolások száma korlátlan, minden hiányzás után le kell adni! V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa/žiak navštevovať školu! Ha a tanulónál a COVID-19 tünetei mutatkoznak vagy igazoltan a COVID-19 betegséget elkapja, a szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles erről informálni az osztályfőnököt és az iskolaigazgatót (igazgatóhelyettesét). A szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles informálni a karanténról, ha azt a gyermekorvos (körzeti orvos) vagy a regionális közegészségügyi hivatal rendelte el. Ebben az esetben a tanuló nem látogathatja az iskolát!   IDEGENEK BELÉPÉSE - VSTUP CUDZÍM OSOBÁM Idegenek belépése az iskola épületébe tilos, kivétel, ha az iskola vagy az óvoda igazgatója /igazgatóhelyettese/ beleegyezik és kitölti az alábbiakban letölthető becsületbeli nyilatkozatot a fertőzésmentességéről - "Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti"! Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný, možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy /zástupcom riaditeľa školy/ a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby - "Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti" ! További aktuális információk/aktuálne informácie:  Na základe COVID AUTOMATu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je zverejnený návrat žiakov do školy (prezenčné vzdelávanie). Slovenská republika je od 10. mája 2021 ako celok v „ružovej fáze“, t.j. v I. stupni varovania, v rámci ktorého je možné obnovenie školského vyučovania v školách. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 259/2021 z 12. mája 2021 bola schválená aktualizácia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (t.j. aktualizácia COVID AUTOMAT-u). Rozhodnutie ministerstva reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. A tanulóknak az iskolába való visszatérésének feltételeit (hagyományos oktatás) a SZK Oktatási Minisztériuma által kiadott ún. COVID AUTOMATA alapján tettük közzé. A minisztériumi és a fenntartói/igazgatói határozat az aktuális epidemiológiai helyzettől függ a COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatban. Ez az oldal mindig az aktuális utasítások,ill. rendelkezések alapján megújul. Mgr. Peter Agócs  riaditeľ školy-iskolaigazgató
 
 
Športové podujatia

Obsah sa pripravuje...

Test Obsah sa pripravuje...