FOTOMAPA ŠKOLY
   
  Faktúry, Zmluvy
   
  Užitočné
  informácie

  Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 - Beiratkozás az óvodába a 2024/2025-ös tanévre

  Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 - Beiratkozás az óvodába a 2024/2025-ös tanévre Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec – Alapiskola és Óvoda Almágy  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Gemerský Jablonec oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy v súlade § 59 a § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole sa uskutoční v budove školy - časť materská škola od 2. mája 2024 do 31. mája 2024 od 10.30 hod. do 11.30 hod. v pracovných dňoch v budove materskej školy. Podmienky prijatia sú: Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné! Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov veku; (výnimočne možno do MŠ prijať aj dieťa mladšie ako tri roky, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – priestorové, kapacitné. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6. rok veku a ktorému riaditeľ školy rozhodol v pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma aj dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a v rozhodnutí o prijatí môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ (ktoré nesmie byť dlhší ako 3 mesiace!). Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka (pokiaľ je voľná kapacita materskej školy). Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Podrobnejšie informácie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Vám poskytneme osobne. Podávanie žiadostí Rodič môže podať žiadosť: - osobne, - poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, - e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu. Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom: a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy (slovensko.sk) alebo b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (slovensko.sk). Počet podaných žiadostí nie je obmedzený. Tešíme sa na Vás a Vaše deti !!! Beiratkozás az óvodába a 2024/2025-ös tanévre Az Alapiskola és Óvoda Almágy igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket/törvényes képviselőket/, hogy a fenti törvény és rendelet értelmében az óvodai beiratkozás  a 2024/2025-ös iskolai tanévre az alábbi időpontban és helyen történik: 2024. május 2-tól 2024. május 31-ig  10.30 órától 11.30 óráig munkanapokon az óvoda épületében. Az óvodai felvétel feltételei: Az óvodában folyó iskolaelőkészítő képzésre azok a gyermekek előnyt élveznek a felvétel során, akiknek az óvodai oktatás kötelező. Annak a gyermeknek, aki 2024. augusztus 31-ig betölti az 5-ik életévét, vagyis a következő iskolai tanévtől (2025/2026) tanköteles tanuló lesz, az óvodai (iskolaelőkészítő) oktatás kötelező! Az óvodában folyó iskolaelőkészítő képzésre a gyermekek rendszerint 3 éves kortól vehetők fel (kivételes esetben 2 éves gyermek is felvehető, az óvodai előírásoknak megfelelően!). Az iskolaelőkészítő képzésre felvételt nyer az a gyermek, aki betöltötte a 6. életévét és az óvoda igazgatója a kötelező óvodalátogatás folytatásáról döntött. Az iskolaelőkészítő képzésre felvételt nyerhetnek a speciális nevelési  igényű gyermekek is. Az óvoda igazgatója dönt a gyermek iskolaelőkészítő oktatásra történő felvételről. A döntésben meghatározhat a gyermek óvodában eltöltendő adaptációs vagy diagnosztizálási időszakot is. (amely nem lehet hosszabb időtartam 3 hónapnál!) A gyermek tanév közben is felvehető iskolaelőkészítő oktatásra. (ha megengedi az óvoda kapacitása!) A beíratáshoz szükséges a szülő személyigazolványa és a gyermek születési anyakönyvi kivonata. Továbbá szükséges írásbeli kérvény kitöltése, benyújtása és orvosi igazolás a gyermek egészségi állapotáról. További részletesebb információt a beiratkozással kapcsolatban szívesen nyújtunk az óvodában.   A kérvény benyújtása A szülő a kérvényt benyújthatja: - személyesen, - postai úton vagy futárszolgálattal az óvoda címére, - emailben vagy beszkennelt formában emailben, - elektronikus formában az óvoda elektronikus fiókjába (slovensko.sk). A beadott kérvények száma korlátlan. Szeretettel várjuk Önöket és az óvodában a gyermeküket !!! Mgr. Peter Agócs riaditeľ školy - iskolaigazgató
   
   
  Športové podujatia

  Obsah sa pripravuje...

  Test Obsah sa pripravuje...