• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
 
Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Iskola- és óvodalátogatás 2022. január 10-től - Školská dochádzka ZŠ a MŠ od 10.1.2022

Iskola- és óvodalátogatás 2022. január 10-től - Školská dochádzka ZŠ a MŠ od 10.1.2022 Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA školské vyučovanie sa uskutočnuje v škole (prezenčne). Vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Az ISKOLAI SZEMAFOR értelmében az iskolai oktatás az iskolában folyik (hagyományos-jelenléti oktatás). A jelenléti oktatás csupán az egyes osztályokban szünetel, nem pedig az egész iskolában. A tanulóknak az iskolalátogatás kötelező. Školská dochádzka je pre žiakov povinná.  Vyučovanie/Az oktatás  MATERSKÁ ŠKOLA/ÓVODA Az oktató-nevelő tevékenység az óvodában a 2021/2022-es tanévben óvodai oktatás formájában (hagyományos módon) valósul meg.  A gyermeknek a szájmaszk viselése az óvodában ajánlott, nem kötelező. A szülők csak szájmaszkban léphetnek be az óvodába minimális időre /max. 10 percig tartózkodhatnak bent/! Belépéskor a gyermeknek és a szülőnek is kötelező a kézfertőtlenítés! Az óvodába nem léphet be senki, akinél a COVID-19 tünetei mutatkoznak - a bejáratnál értesítés jelzi! Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk) alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján. Ha a gyermeknél a COVID 19 tünetei mutatkoznak az óvodában – sor kerül a gyermek azonnali elkülönítésére, a szülő a gyermeket azonnal elviszi otthoni környezetbe és a szülő telefonos kapcsolatba lép a gyermekorvossal.  A gyermek megbetegedésének gyanújánál a szülő (nem az igazgató vagy a pedagógus) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon! Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az iskolai eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival összhangban szervezzük. Ha a gyermek óvodalátogatása megszakad (családi vagy egyéb okok miatt) 3 vagy annál több napra /a hétvége és az ünnepnapok is beleszámítanak/, a szülő (törvényes képviselő) köteles a gyermekről az óvodába lépéskor az alábbiakban letölthető dokumentumot kitölteni és leadni – "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" - ezt a dokumentumot csak a szülő írhatja alá! - lásd lejjebb. Az igazolások száma korlátlan, minden hiányzás után le kell adni! Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Táto povinnosť sa netýka detí, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej škole. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa/žiak navštevovať školu! Ak sa v triede vyskytne žiak/dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do    10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,     ak: - sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a - výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny. Ha a gyermeknél a COVID-19 tünetei mutatkoznak vagy igazoltan a COVID-19 betegséget elkapja, a szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles erről informálni az osztályfőnököt (a tanító nénit) és az iskolaigazgatót (az óvoda igazgatóhelyettesét). A szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles informálni a karanténról, ha azt a gyermekorvos (körzeti orvos) vagy a regionális közegészségügyi hivatal rendelte el. Ebben az esetben a gyermek nem látogathatja az óvodát!   Ha az osztályban a gyermeknél vagy az alkalmazottnál a COVID-19 betegség fordul elő, az osztályból minden gyermek 10 napos karanténba megy (kivétel azok, akik igazolást adnak a kivételről a karantén alól). A karantén ideje 7 napig tart abban az esetben, amikortól kontaktusban volt a COVID-19 betegségben levő személlyel és a karanténban levő személynél nem jelentkezik semmilyen klinikai tünet, ami a COVID-19 betegségnek felel meg - és az ún. PCR teszt eredmémye, amit legkorábban a karantén 5-ik napján végezhetnek, negatív. ŠKOLA/ISKOLA A tanítás az iskola összes évfolyamában iskolai oktatás formájában (hagyományos-jelenléti módon) valósul meg.  A tanulóknak az oktatáson való részvétel kötelező! A tanulóknak az iskolai étkeztetés (tízórai, ebéd) biztosított. A tanulóknak a tantermekben a tanítási óra alatt a szájmaszk használata kötelező! Az iskolai intézmény belső tereiben /a folyosókon, a szünetekben, az ebédlőbe való érkezéskor és távozáskor/ a szájmaszk használata szintén minden tanulónak kötelező! Minden tanuló hozzon magával 2 szájmaszkot. Belépéskor a tanulóknak kötelező a kézfertőtlenítés! Tesztelés!  A szülő (törvényes képviselő) köteles informálni az iskolát (az osztályfőnököt) az ún. Ag-antigén öntesztelésről. A szülők, a törvényes képviselők, ill. a kísérő személyek az iskola épületébe nem léphetnek be szájmaszkban sem!  Az iskolába nem léphet be senki, akinél a COVID 19 tünetei mutatkoznak - a bejáratnál értesítés jelzi! Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk) alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján. Ha a gyermeknél a COVID 19 tünetei mutatkoznak az iskolában – sor kerül a tanuló azonnali elkülönítésére, a szülő a tanulót azonnal elviszi otthoni környezetbe és a szülő telefonos kapcsolatba lép a gyermekorvossal.A tanuló megbetegedésének gyanújánál a szülő (nem az igazgató vagy a pedagógus) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon! Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az iskolai eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival összhangban szervezzük. Ha a tanuló iskolalátogatása megszakad (családi vagy egyéb okok miatt) 3 vagy annál több napra/a hétvége és az ünnepnapok is beleszámítanak/, a szülő (törvényes képviselő) köteles a tanulóról az iskolába lépéskor az alábbiakban letölthető dokumentumot kitölteni és leadni – "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" - ezt a dokumentumot csak a szülő írhatja alá! - lásd lejjebb. Az igazolások száma korlátlan, minden hiányzás után le kell adni! V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa/žiak navštevovať školu! Ak sa v triede vyskytne žiak/dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do    10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,     ak: - sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a - výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny. Ha a tanulónál a COVID-19 tünetei mutatkoznak vagy igazoltan a COVID-19 betegséget elkapja, a szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles erről informálni az osztályfőnököt és az iskolaigazgatót (igazgatóhelyettesét). A szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles informálni a karanténról, ha azt a gyermekorvos (körzeti orvos) vagy a regionális közegészségügyi hivatal rendelte el. Ebben az esetben a tanuló nem látogathatja az iskolát!   Ha az osztályban a gyermeknél/a tanulónál vagy az alkalmazottnál a COVID-19 betegség fordul elő, az osztályból minden gyermek 10 napos karanténba megy (kivétel azok, akik igazolást adnak a kivételről a karantén alól). A karantén ideje 7 napig tart abban az esetben, amikortól kontaktusban volt a COVID-19 betegségben levő személlyel és a karanténban levő személynél nem jelentkezik semmilyen klinikai tünet, ami a COVID-19 betegségnek felel meg - és az ún. PCR teszt eredmémye, amit legkorábban a karantén 5-ik napján végezhetnek, negatív. FIGYELEM ! A szülő legfeljebb 5 egymást követő tanítási nap alól mentheti fel igazoltan a tanulót. Több mint 5 egymást követő tanítási nap mulasztása esetén a szülő felmutatja „A betegséget igazoló nyilatkozatot” (Potvrdenie o chorobe), amelyet a házi gyermekorvos tölt ki. Amennyiben ezt a szülő elmulasztja, a hiányzás igazolatlannak minősül, ennek következtében pedig a magaviseleti érdemjegy romlására, ill. komisszionális vizsgák elrendelésére kerülhet sor. Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditeľ školy zabezpečí pre takýchto žiakov dištančné vzdelávanie. Ha a tanuló bármilyen oknál fogva nem vesz részt a tanításon, pl. a megbetegedéstől való félelem miatt, az iskolában a kijárási tilalom ideje alatt a Szlovák Köztársaság Kormánya által kiadott aktuális határozatának értelmében, a hiányzás igazoltnak minősül; ha a működési feltételek megengedik, az iskola igazgatója ezeknek a tanulóknak távoktatást biztosít.  IDEGENEK BELÉPÉSE - VSTUP CUDZÍM OSOBÁM Idegenek belépése az iskola épületébe tilos, kivétel, ha a belépő személy beoltott vagy átesett a COVID-19 betegségen és az iskola vagy az óvoda igazgatója /igazgatóhelyettese/ beleegyezik és kitölti az alábbiakban letölthető becsületbeli nyilatkozatot a fertőzésmentességéről - "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"! Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa školy /zástupcom riaditeľa školy/ a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby - "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" ! További aktuális információk/aktuálne informácie:  Na základe Školského semafora Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je zverejnený manuál pre všetky druhy škôl na školský rok 2021/2022. Verzia 1.6 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 18. 11. 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 24. 11. 2021. Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. Az útmutató a jelenleg hatályos Iskolai Szemaforból, törvényekből, a SZK kormánya által 2021.11.18-án elfogadott COVID-automatából és a SZK Közegészségügyi Hivatalának 2021.11.24-én nyilvánosságra hozott rendeleteiből kiindulva a 2021.9.1-jétől hatályos rendszabályok összegzését tartalmazza. Az útmutató aktualizálva van 2021.11.26-ai nappal az új miniszteri határozat, a SZK kormánya által kihirdetett szükségállapot alapján összhangban a SZK Közegészségügyi Hivatalának nyilvánosságra hozott rendeletével.    Ez az oldal mindig az aktuális utasítások,ill. rendelkezések alapján megújul. Mgr. Peter Agócs  riaditeľ školy-iskolaigazgató
 
 
Športové podujatia

Obsah sa pripravuje...

Test Obsah sa pripravuje...