Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Novinky | Prerušenie vyučovania v ZŠ s MŠ - A tanítás felfüggesztése az iskolában és az óvodában

Obec Gemerský Jablonec ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou GemerskýJablonec – Alapiskola és Óvoda Almágy /ďalej len „škola“/, Gemerský Jablonec č.244, zastúpená starostom obce Júliusom Agócsom, na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 28.08.2020 č. 2020/15801:3-A1800 a podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. sa zriaďovateľ školy v spolupráci s riaditeľom školy rozhodol, že      

od 03.03.2021 do 05.03.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v materskej škole a základnej škole na prvom stupni.

A tanítás az óvodában és az iskola alsó tagozatán 2021. március 03-tól 2021. március 05-ig fel van függesztve.         

Vyučovanie/Az oktatás 

MATERSKÁ ŠKOLA/ÓVODA

Školské vyučovanie v materskej škole prebieha dištančne.

Az óvodában az oktató-nevelő tevékenység távoktatás formájában valósul meg.

ŠKOLA/ISKOLA

Pre žiakov 1.stupňa - 1., 2., 3. a 4. ročník - zabezpečíme dištančné vzdelávanie. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná.

A tanítás az iskola alsó tagozatán - 1., 2., 3. és 4. évfolyamokban - távoktatás formájában valósul meg. A tanulóknak a távoktatásban/-on való részvétel kötelező. 

Pre žiakov 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka naďalej zabezpečíme dištančné vzdelávanie. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná.

Az 5., 6., 7., 8. és 9. évfolyam tanulóinak továbbra is távoktatás van biztosítva. A tanulóknak a távoktatásban/-on való részvétel kötelező. 

További aktuális információk/aktuálne informácie: 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky obnovenie resp. neobnovenie vyučovania žiakov v škole /prezenčné vzdelávanie/ bude zverejnené v nasledujúcich dňoch.

Rozhodnutie ministerstva reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19.

A tanítás újraindításának vagy a távoktatás folytatásának feltételeit a SZK Oktatási Minisztériumának határozata alapján a következő napokban hozzuk nyilvánosságra.

A minisztériumi határozat az aktuális epidemiológiai helyzettől függ a COVID 19 megbetegedéssel kapcsolatban.

Ez az oldal mindig az aktuális utasítások,ill. rendelkezések alapján megújul.

Mgr. Peter Agócs

riaditeľ školy - iskolaigazgató

Zoznam aktualít