Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Novinky | Školská dochádzka - Iskolalátogatás

Informácia pre rodičov!

Školská dochádzka

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

  1. im bola nariadená karanténa/izolácia,
  2. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
  3. ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

Információ a szülőknek!

Az iskolalátogatás

Abban az esetben, ha a szülő (törvényes képviselő) nem vett részt a tesztelésen és ezen oknál fogva a gyermek nem vesz (nem vehet) részt az iskolai oktatáson (hagyományos), akkor:

1. az iskola mint igazolt hiányzást vezeti a tanulóról,

2. a szülő (törvényes képviselő) köteles bebiztosítani a kapcsolatot az iskolával a gyermeke oktatásával kapcsolatban, ami a feladatokat, leckét illeti, hasonlóan mint egyéb betegség miatti hiányzáskor vagy távoktatás formájában, mindig közös megegyezés alapján az iskolával. Ha erre nem kerül sor 5 napon belül a tanítás ideje alatt, a kötelező iskolalátogatás elmulasztására kerül sor és az iskola igazgatója azt jelenti a Munka-, Szociális-, és Családügyi Hivatalnak,

3. ha a tanuló hiányzása az iskolai oktatáson (hagyományos) több mint 15 tanítási nap és a szülő semmilyen kapcsolatot nem biztosít az iskolával a 2. pont alapján, a tanuló komiszionális vizsgára kötelezhető az adott évfolyam tananyagából,

4. a szülő (törvényes képviselő) nem jogosult az úgynevezett pandémiai beteggondozási díjra.

Az alábbiakban közöljük, hogy a szülő (törvényes képviselő) milyen esetben jogosult a beteggondozási és a pandémiai beteggondozási díjra. A szülő (törvényes képviselő) az alábbi esetekben jogosult a gyermek beteggondozási díjára:

  1. ha karantén/izoláció lett elrendelve,
  2. az osztályt vagy az iskolát határozatban bezáratta a megfelelő szerv (a fenntartó, az igazgató vagy a higiéniai intézmény), az igazgató igazgatói szabadot rendelt el,
  3. a gyermekorvos betegség miatt igazolja hiányzását, vagyis a gyermekorvos igazolja a gyermek beteggondozását betegség miatt.

Az alábbi linken még bővebben informálódhatnak a beteggondozási díj juttatásáról:

https://www.pravneprerodica.sk/pandemicke-osetrovne-v-roku-2021-februar/?fbclid=IwAR3-gxb3wA8P6T9LVZ2YClLshYHEZQRoiullLLXYpqi1SjAjoRA_XFHazGY

Mgr. Peter Agócs

riaditeľ školy - iskolaigazgató

Zoznam aktualít