Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Novinky | Koncoročné hodnotenie žiakov v školskom roku 2020/2021 - A tanulók év végi értékelése a 2020/2021-es tanévben

Vážení rodičia a milí žiaci!

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec - Alapiskola és Óvoda Almágy Vám oznamuje spôsob hodnotenia žiakov v školskom roku 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.  Hodnotenie žiakov vychádza z Usmernenia MŠVVaŠ SR z 26.05.2021 a Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011 (viď nižšie). Celkové hodnotenie žiakov bolo prerokované a odsúhlasené na zasadnutí Pedagogickej rady dňa 26. 05. 2021 a 31.05.2021.

Spôsob hodnotenia žiakov za 2.polrok školského roka 2020/2021:

I.stupeň ZŠ

 1. V 1.ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.
 2. Na 1.stupni (2., 3. a 4.ročník) sa tieto predmety klasifikujú: slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk - 3.,4. ročník, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, matematika, etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie a informatika.
 3. Na 1.stupni (1., 2., 3. a 4. ročník) predmety: anglický jazyk - 1. a 2.ročník, prvouka - 1.ročník, telesná a športová výchova a hudobná výchova budú pri záverečnom hodnotení ako neklasifikované, tzn. budú sa hodnotiť slovom absolvoval/ absolvovala.     

II.stupeň ZŠ

 1. Na  2.stupni (5. - 8. ročníky) sa tieto predmety klasifikujú: slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika, informatika,  
 2. Na  2.stupni (5. - 8. ročníky) budú pri záverečnom hodnotení ako neklasifikované predmety, tzn.: telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova a technika. Neklasifikované predmety v 5.,6.,7. a 8. ročníku budú hodnotené slovom absolvoval/absolvovala.
 3. V 9.ročníku sa tieto predmety klasifikujú: slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka a matematika. Neklasifikované predmety v 9. ročníku budú: telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova a technika hodnotené slovom absolvoval/absolvovala.

Podľa § 18 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ak je v niektorom vyučovacom predmete podľa školského vzdelávacieho programu žiak základnej školy neklasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo

„a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval - účasť na online (na dištančnom vzdelávaní) vyučovacích hodinách bola min. 30 %-ná a/alebo podklady (projekty, riešenia úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy) predložil a posielal vyučujúcemu,

b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa - účasť na online (na dištančnom vzdelávaní) vyučovacích hodinách nedosiahla min. 30 % a/alebo podklady (projekty, riešenia úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy) nepredložil a neposielal vyučujúcemu, celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel“.

Podklady na hodnotenie a kritériá hodnotenia a klasifikácie v jednotlivých predmetoch:

 1. Prihliada sa na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu.
 2. Podklady na hodnotenie v čase  prerušeného vyučovania získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, účasť na online (na dištančnom vzdelávaní) vyučovacích hodinách.
 3. Študijné výsledky za celé obdobie 1. polroka a 2. polroka - výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, ale aj po prerušení vyučovania.
 4. Aktivita na online hodinách (pohotové reakcie, odpovede na dané otázky, orientácia v problematike, uplatňovanie nadobudnutých vedomostí pri analýze diel...), rozhovory so žiakmi v rámci online hodín, aktívne zapájanie sa do vzdelávacieho procesu na online hodinách (overovanie vedomostí v rámci rozhovoru so žiakmi).
 5. Sebahodnotenie žiaka, odovzdanie úloh v termíne (prezentácie, tvorivé úlohy,...) – hodnotenie má individualizovaný a motivačný charakter.

POZOR!

Ak

 1. žiak základnej školy nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a iné,
 2. konanie žiaka podľa ods. 6.) bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok a za 3.štvrťok,
 3. zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek podľa ods. 6) a
 4. zlepšenie nenastalo, je klasifikovaný známkou nedostatočný, hodnotený slovne s vyjadrením neplnenia cieľov v neklasifikovanom vyučovacom predmete alebo bol hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky slovom „neabsolvoval“.

Komisionálne skúšky

V § 57 ods. 1 školského zákona sú uvedené dôvody, na základe ktorých sa žiak hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky. Na účel hodnotenia žiakov základných škôl v nadväznosti na mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 sú relevantné najmä dôvody podľa § 57 ods. 1 písm. c) a e) školského zákona.

Podľa § 57 ods. 1 písm. e) školského zákona sa žiak hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak vykonáva opravné skúšky. Opravnú skúšku môže žiak vykonať
- podľa § 56 ods. 4 školského zákona, t.j. žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku,
- podľa § 56 ods. 3 školského zákona, t.j. žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov alebo nesplnil kritériá hodnotenia určené základnou školou najviac z dvoch vyučovacích
predmetov v slovnom hodnotení, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku,

Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy podľa § 56 ods. 5 školského zákona.

Podľa § 57 ods. 1 písm. c) školského zákona sa žiak hodnotí podľa výsledkov komisionálnych skúšok, ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka. Ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada o vykonanie komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 písm. c) školského zákona, riaditeľ školy rozhodne o jej vykonaní na základe posúdenia dôvodov, uvedených v písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Ak riaditeľ rozhodne o povolení vykonať komisionálnu skúšku, komisia pre komisionálnu skúšku posúdi prostredníctvom tejto skúšky okrem iného aj vplyv mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole v súvislosti s ochorením COVID 19 na úroveň vedomostí a schopností žiaka najmä s ohľadom na to, ako úroveň, ktorú počas dištančného vzdelávania žiak dosiahol, dáva perspektívu napredovania v rámci jeho schopností.

Ak komisia zistí, že žiak nezískal také kompetencie, ktoré by v rámci prezenčného vzdelávania mohol získať, výsledkom komisionálnej skúšky môže byť slovné hodnotenie (pri príslušnom predmete komisionálnej skúšky, ale aj pri všetkých predmetoch komisionálnej skúšky). Pri využití slovného hodnotenia odporúčame použiť vyjadrenie: „Úroveň dosiahnutých vedomostí a schopností žiaka nedosahuje jeho možnosti a predpoklady, s celkovým hodnotením komisionálnej skúšky - neprospel.“, ktoré sa pri príslušnom predmete uvedie na vysvedčení.

Podľa čl. 10 ods. 1 metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. Vzhľadom na uvedené žiak, ktorý neprospel, nemôže postúpiť do vyššieho ročníka a má opakovať ročník.

Pri hodnotení žiakov odporúčame školám brať do úvahy všetky špecifiká a osobitosti žiakov a podmienok, ktoré majú vplyv na hodnotenie vzdelávacích výsledkov konkrétnych žiakov.

Hodnotenie správania žiakov za 2.polrok školského roka 2020/2021:

Hodnotenie správania sa minimalizuje vzhľadom na to, že priame vyučovanie prebiehalo od 22.3.2021 na 1.stupni ZŠ a od 19.04.2021 v 8. a 9. ročníku ZŠ a od 26.04.2021 aj v ostatných ročníkoch ZŠ (5.-7. ročníky) a výchovný proces prebiehal aj dištančne. Nakoľko do hodnotenia patria aj tieto obdobia, berú sa do úvahy aj tieto obdobia. V tomto zmysle sa všetkým žiakom uvedie hodnotenie správania podľa platnej hodnotiacej stupnice.

Tisztelt Szülők és Kedves Tanulók!

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec - Alapiskola és Óvoda Almágy értesíti Önöket és Titeket, hogy az alapiskolás tanulók értékelése az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanévben a következőképpen történik. A tanulók értékelése az oktatási minisztérium által 2021. május 26-án kiadott Irányelvből, a 22/2011-es sz. metodikai előírásból a tanulók értékelésére és osztályzására indul ki (lásd a dokumentumokat lejjebb). A tanulók évvégi értékelését a pedagógiai értekezlet 2021.05.26-án és 2021.05.31- én tárgyalta és hagyta jóvá.

A tanulók értékelésének formája a 2020/2021-es tanév 2.félévében:

Az AI alsó tagozatán

 1. A rendkívüli helyzet idején az első évfolyamban a folyamatos és az évvégi értékelés szóbeli értékelés formájában történik.
 2. Az alsó tagozaton (a 2., 3. és 4. évfolyamokban) a következő tantárgyakat osztályozzuk: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (a 3.,4. évfolyamokban), környezetismeret, természetismeret, honismeret, matematika, etikai nevelés, vallási nevelés, informatika, munkára nevelés és képzőművészeti nevelés.
 3. Az alsó tagozaton (az 1., 2., 3. és 4. évfolyamokban) a következő tantárgyakat: angol nyelv (az 1. és 2.évfolyamban), környezetismeret - 1.évfolyamban, zenei- és testnevelés - az évvégi (féléves) értékelésnél nem osztályozzuk - szóval értékeljük, hogy abszolválta.  

Az AI felső tagozatán

 1. A felső tagozaton (az 5.- 8. évfolyamokban) a következő tantárgyakat osztályozzuk: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz, matematika, állampolgári ismeretek és informatika.  
 2. A felső tagozaton (az 5.- 8. évfolyamokban) a következő tantárgyakat nem osztályozzuk: etikai nevelés, vallási nevelés, technika, képzőművészeti-, zenei- és testnevelés - az évvégi értékelésnél szóval értékeljük, hogy abszolválta.
 3. A 9. évfolyamban a következő tantárgyakat osztályozzuk: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz, állampolgári ismeretek és a matematika. A 9. évfolyamban nem osztályozzuk a következő tantárgyakat: etikai nevelés, vallási nevelés, technika, képzőművészeti-, zenei-, testnevelés - szóval értékeljük, hogy abszolválta.

Az Oktatási Minisztérium az alapiskolákról szóló 320/2008-as 18 §-ának 10. bekezdésének rendelete alapján, ha az alapiskolás tanuló az iskolai oktatási program alapján valamelyik tantárgyból nem értékelhető (nincs osztályozva), a bizonyítványban és a tanulói törzslapon az osztályozás helyett az alábbi szóval van értékelve

„a) abszolválta, ha a tanuló aktívan részt vett az oktatási folyamatban az adott tantárgyon vagy jelen volt a tanítási órán, ha nyomós objektív okoknál fogva nem is tudott dolgozni - a távoktatásban, az online tanítási órák legalább 30 %-án részt vett és/vagy a feladatokat (a projekteket, a megoldott feladatokat, az otthoni felkészülés során önnállóan kidolgozott praktikus munkákat) teljesítette és visszaküldte az oktató pedagógusnak,

b) nem abszolválta, ha a tanuló nyomós okoknál fogva a kívánt intellektuális és motorikus tevékenységeket nem teljesítette, ezért a tanuló az oktatási folyamatban igazoltan nem vett részt; ha a tanuló az oktatási órán nem dolgozott, a tudását és a készségeit nem tudja érvényesíteni a pedagógus ösztönzésével sem - a távoktatásban, az online tanítási órák min. 30 %-án sem vett részt és/vagy a feladatokat (a projekteket, a megoldott feladatokat, az otthoni felkészülés során önnállóan kidolgozott praktikus munkákat) nem teljesítette és nem küldte vissza az oktató pedagógusnak, az évvégi (féléves) értékelése a tanulónak, hogy "nem felelt meg“.

Az értékeléshez szükséges adatok és az értékelés és az osztályzás kritériumai az egyes tantárgyakban:

 1. A folyamatos és az évvégi értékelésnél egyaránt különös figyelmet fordítunk az otthoni felkészülés sajátosságaira, lehetőségeire és egyéni feltételeire.
 2. A felfüggesztett iskolai oktatás során a tanulók oktatási teljesítményének értékeléséhez szükséges adatokat a tanár elsősorban a tanulók munkájából és a tanulókkal, esetleg szülőkkel folytatott beszélgetésekből meríti. Értékelési alapként szolgálnak a tanulók által az otthoni előkészítés során kidolgozott projektek, komplex feladatok megoldása és önálló praktikus feladványok elvégezése, figyelembe véve az egyes tanulók egyedi körülményeit, a távoktatásban, az online tanítási órákon való részvétel.
 3. Az 1. és 2. félévben elért tanulmányi eredmény - elért erdmény a tanítás felfüggesztése előtt és a tanítás felfüggesztése után.
 4. Az online tanítási órákon való aktivitás (tanulói reakciók, a feltett kérdésekre adott válaszok, problémamegoldás, a megszerzett ismeretek, tudás alkalmazása ...), párbeszédek a tanulókkal, az online tanítási órákon való aktív részvétel (a megszerzett tudás, ismeretek alkalmazása a párbeszédekben).
 5. A tanulók önértékelése, a feladatok időben való leadása (prezentációk, alkotó feladatok,...) – az értékelés mindig egyéni és motivációs jellegű.

FIGYELEM!

Amennyiben a tanuló

 1. szubjektív okoknál fogva nem teljesítette a távoktatás követelményeit, például nem teljesítette és nem küldte vissza az oktató pedagógusnak a feladatokat vagy egyáltalán (igazolatlanul) nem vett részt a távoktatáson (az online tanítási órákon) és egyéb,
 2. a tanulónak ezt a cselekedetét már az 1.negyedévi és a 3.negyedévi pedagógiai értekezlet megtárgyalta,
 3. törvényes képviselői bizonyítható módon értesítve lettek a 6.pontban leírtakról, hogy nem teljesíti a követelményeket és
 4. javulás nem történt, elégtelen érdemjeggyel osztályozzuk, a szóval való értékelésnél nem teljesíti a kívánt célokat az adott tantárgyban vagy a 18 § 10 bek. alapján a szóval való értékelés, hogy "nem abszolválta".

Komisszionális vizsgák

A közoktatási törvény 57. paragrafusának 1. bek. tartalmazza azokat az okokat, amelyek alapján a tanuló a komisszionális vizsga eredménye alapján értékelhető. Az alapiskolás tanulók értékelésére, az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanévben, a közoktatási törvény 57. paragrafusának 1. bek. c) és e) idevágó (releváns) pontjai tartalmazzák azokat az okokat, amelyek szerint komisszionális vizsga alapján történik az értékelés.


A közoktatási törvény 57. paragrafusának 1. bek. e) pontja alapján a tanulót a komisszionális vizsga eredménye alapján értékeljük, ha a tanuló javítóvizsgát tesz. A tanuló javítóvizsgát tehet: 
- a közoktatási törvény 56. paragrafusának 4. bek. alapján, vagyis az a tanuló, akinek az 1.félévben az érdemjegye elégtelen (5) legfeljebb két kötelező tantárgyból, amelyek csak az 1.félévben voltak oktatva,

- a közoktatási törvény 56. paragrafusának 3. bek. alapján, vagyis az a tanuló, akinek a 2.félévben az érdemjegye elégtelen (5) legfeljebb két kötelező tantárgyból vagy a tanuló nem teljesítette az alapiskola által meghatározott értékelés kritériumait legfeljebb két kötelező tantárgyból a szóbeli értékeléshez, az iskola igazgatójának határozata alapján ezekből a tantárgyakból javítóvizsgát tehet.

A javítóvizsgák idejét az iskola igazgatója határozza meg a közoktatási törvény 56. paragrafusának 5. bek. alapján.


A közoktatási törvény 57. paragrafusának 1. bek. c) pontja alapján a tanulót a komisszionális vizsga eredménye alapján értékeljük, ha a tanuló vagy a törvényes képviselő (szülő) kéri a tanuló vizsgáztatását. Amennyiben a törvényes képviselő (szülő) írásban kéri a tanuló komisszionális vizsgáztatását a közoktatási törvény 57. paragrafusának 1. bek. c) pontja alapján, az iskola igazgatója dönt annak engedélyezéséről, azon okok megítélése alapján, amelyeket a törvényes képviselő (szülő) írásbeli kérvényében feltüntetett.


Amennyiben az iskola igazgatója a tanuló komisszionális vizsgáztatását engedélyezi, a vizsgabizottság a vizsgáztatás során figyelembe veszi a 2020/2021-es tanévben az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzet hatását a tanuló tudás- és ismeretszintjére elsősorban arra való tekintettel, hogy a távoktatás során a tanuló milyen szintet ért el, rendelkezik-e olyan adottságokkal és képességekkel, amelyek a jövőbeli előrehaladását segítik.


Ha a vizsgabizottság a vizsgáztatás során megállapítja, hogy a tanuló nem rendelkezik olyan kompetenciákkal, amelyeket a hagyományos (iskolai) oktatás alatt szerezhetett volna, a komisszionális vizsga eredménye lehet szóbeli értékelés is (a vizsgatantárgyból, de akár az összes vizsgatantárgyból). A szóbeli értékelésnél a következő értékelést használjuk: „A tanuló tudás- és ismeretszintje nem éri el  a lehetőségeihez és adottságaihoz mérteni szintjét - a komisszionális vizsga általános minősítése - nem felelt meg." A bizonyítványon ezt a szöveget tüntetjük fel.


A 22/2011-es sz. metodikai előírás a tanulók értékeléséről és osztályzásáról szóló 10-es cikkelye alapján az a tanuló léphet felsőbb évfolyamba, aki megfelelt. Az előírás értelmében az a tanuló aki nem felelt meg, nem léphet felsőbb évfolyamba és meg kell ismételnie az adott évfolyamot.


A tanuló magaviseletének értékelése a 2020/2021-es tanév 2.félévében:

A tanuló magaviseletének értékelésekor teljes mértékben figyelembe vesszük az adott helyzetet, hogy az adott időszakban az iskolai oktatás felfüggesztésére került sor és távoktatás valósult meg. Mivel az értékelés a távoktatás előtti időszakra is vonatkozik, az az előtti időszakot is figyelembe vesszük. Ennek értelmében a tanuló magaviseletének értékelése az adott értékelési fokozatok szerint történik.

Vyššie uvedené zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov Základnej školy s materskou školou Gemerský Jablonec - Alapiskola és Óvoda Almágy v 2. polroku školského roka 2020/2021 boli schválené hlasovaním na pedagogickej rade dňa 26.5.2021. Tieto zásady hodnotenia boli na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 MŠVVaŠ SR z 26. 5. 2021 doplnené a prerokované na pedagogickej rade, ktorá sa konala dňa 31.5.2021.

Peter Agócs

riaditeľ školy - iskolaigazgató

Zoznam aktualít