Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Novinky | Hodnotenie žiakov v školskom roku 2020/2021 - A tanulók értékelése a 2020/2021-es tanévben

Vážení rodičia a milí žiaci!

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec - Alapiskola és Óvoda Almágy Vám oznamuje spôsob hodnotenia žiakov v školskom roku 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.  Hodnotenie žiakov vychádza z Usmernenia MŠVVaŠ SR a Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011 a z rozhodnutia ministra školstva zo dňa 04.01.2021 (viď nižšie). Celkové hodnotenie žiakov bolo prerokované a odsúhlasené na (online) zasadnutí Pedagogickej rady dňa 13. 01. 2021. 

Spôsob hodnotenia žiakov za 1.polrok školského roka 2020/2021:

I.stupeň ZŠ

 1. V 1.ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.
 2. Na 1.stupni (1., 2., 3. a 4. ročník) predmety: anglický jazyk - 1. a 2.ročník, prvouka - 1.ročník, telesná a športová výchova a hudobná výchova budú pri záverečnom hodnotení ako neklasifikované, tzn. budú sa hodnotiť slovom absolvoval/ absolvovala.     
 3. Ostatné predmety (2., 3. a 4.ročník) sa klasifikujú: slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk - 3.,4. ročník, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, matematika, etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie a informatika.

II.stupeň ZŠ

 1. Na  2.stupni (5. - 8. ročníky) budú pri záverečnom hodnotení ako neklasifikované všetky predmety, tzn.: slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika, informatika, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, technika a informatika, tzn. budú sa hodnotiť slovom absolvoval/ absolvovala. 
 2. V 9.ročníku sa tieto predmety klasifikujú: slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka a matematika. Neklasifikované predmety v 9. ročníku budú: telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova a technika hodnotené slovom absolvoval/absolvovala.

Podľa § 18 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ak je v niektorom vyučovacom predmete podľa školského vzdelávacieho programu žiak základnej školy neklasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo

„a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval - účasť na online (na dištančnom vzdelávaní) vyučovacích hodinách bola min. 30 %-ná a/alebo podklady (projekty, riešenia úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy) predložil a posielal vyučujúcemu,

b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa - účasť na online (na dištančnom vzdelávaní) vyučovacích hodinách nedosiahla min. 30 % a/alebo podklady (projekty, riešenia úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy) nepredložil a neposielal vyučujúcemu, celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel“.

Podklady na hodnotenie a kritériá hodnotenia a klasifikácie v jednotlivých predmetoch:

 1. Prihliada sa na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu.
 2. Podklady na hodnotenie v čase  prerušeného vyučovania získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, účasť na online (na dištančnom vzdelávaní) vyučovacích hodinách.
 3. Študijné výsledky za celé obdobie 1. polroka - výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania ( I.stupeň – známky do 08.01.2021, II.stupeň - známky do 23.10.2020).
 4. Aktivita na online hodinách (pohotové reakcie, odpovede na dané otázky, orientácia v problematike, uplatňovanie nadobudnutých vedomostí pri analýze diel...), rozhovory so žiakmi v rámci online hodín, aktívne zapájanie sa do vzdelávacieho procesu na online hodinách (overovanie vedomostí v rámci rozhovoru so žiakmi).
 5. Sebahodnotenie žiaka, odovzdanie úloh v termíne (prezentácie, tvorivé úlohy,...) – hodnotenie má individualizovaný a motivačný charakter.

POZOR!

Ak

 1. žiak základnej školy nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a iné,
 2. konanie žiaka podľa ods. 6.) bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,
 3. zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek podľa ods. 6) a
 4. zlepšenie nenastalo, je klasifikovaný známkou nedostatočný, hodnotený slovne s vyjadrením neplnenia cieľov v neklasifikovanom vyučovacom predmete alebo bol hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky slovom „neabsolvoval“.

Hodnotenie správania žiakov za 1.polrok školského roka 2020/2021:

Hodnotenie správania sa minimalizuje vzhľadom na to, že neprebiehalo priame vyučovanie a výchovný proces prebiehal dištančne. Nakoľko do hodnotenia patrí aj obdobie od 1.9.2020 do 23.10.2020 (II.stupeň ZŠ) a do 08.01.2021 I.stupeň ZŠ, berie sa do úvahy aj toto obdobie. V tomto zmysle sa všetkým žiakom uvedie hodnotenie správania podľa platnej hodnotiacej stupnice.

Tisztelt Szülők és Kedves Tanulók!

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec - Alapiskola és Óvoda Almágy értesíti Önöket és Titeket, hogy az alapiskolás tanulók értékelése az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanévben a következőképpen történik. A tanulók értékelése az oktatási minisztérium által kiadott Irányelvből, a 22/2011-es sz. metodikai előírásból a tanulók értékelésére és osztályzására és a 2021.01.04-ei miniszteri határozatból indul ki (lásd a dokumentumokat lejjebb). A tanulók évvégi (féléves) értékelését a pedagógiai értekezlet 2021.01.13-án tárgyalta és hagyta jóvá (online).

A tanulók értékelésének formája a 2020/2021-es tanév 1.félévében:

Az AI alsó tagozatán

 1. A rendkívüli helyzet idején az első évfolyamban a folyamatos és az évvégi értékelés szóbeli értékelés formájában történik.
 2. Az alsó tagozaton (az 1., 2., 3. és 4. évfolyamokban) a következő tantárgyakat: angol nyelv (az 1. és 2.évfolyamban), környezetismeret - 1.évfolyamban, zenei- és testnevelés - az évvégi (féléves) értékelésnél nem osztályozzuk - szóval értékeljük, hogy abszolválta.  
 3. A többi tantárgyat (a 2., 3. és 4. évfolyamokban) osztályozzuk: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (a 3.,4. évfolyamokban), környezetismeret, természetismeret, honismeret, matematika, etikai nevelés, vallási nevelés, informatika, munkára nevelés és képzőművészeti nevelés.

Az AI felső tagozatán

 1. A felső tagozaton (az 5.- 8. évfolyamokban) egyik tantárgyat sem osztályozzuk, mégpedig a: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz, matematika, állampolgári ismeretek, etikai nevelés, vallási nevelés, informatika, technika, képzőművészeti-, zenei-, testnevelés - az évvégi (féléves) értékelésnél szóval értékeljük, hogy abszolválta.  
 2. A 9. évfolyamban a következő tantárgyakat osztályozzuk: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz, állampolgári ismeretek és a matematika. A 9. évfolyamban nem osztályozzuk a következő tantárgyakat: etikai nevelés, vallási nevelés, technika, képzőművészeti-, zenei-, testnevelés - szóval értékeljük, hogy abszolválta.

Az Oktatási Minisztérium az alapiskolákról szóló 320/2008-as 18 §-ának 10. bekezdésének rendelete alapján, ha az alapiskolás tanuló az iskolai oktatási program alapján valamelyik tantárgyból nem értékelhető (nincs osztályozva), a bizonyítványban és a tanulói törzslapon az osztályozás helyett az alábbi szóval van értékelve

„a) abszolválta, ha a tanuló aktívan részt vett az oktatási folyamatban az adott tantárgyon vagy jelen volt a tanítási órán, ha nyomós objektív okoknál fogva nem is tudott dolgozni - a távoktatásban, az online tanítási órák legalább 30 %-án részt vett és/vagy a feladatokat (a projekteket, a megoldott feladatokat, az otthoni felkészülés során önnállóan kidolgozott praktikus munkákat) teljesítette és visszaküldte az oktató pedagógusnak,

b) nem abszolválta, ha a tanuló nyomós okoknál fogva a kívánt intellektuális és motorikus tevékenységeket nem teljesítette, ezért a tanuló az oktatási folyamatban igazoltan nem vett részt; ha a tanuló az oktatási órán nem dolgozott, a tudását és a készségeit nem tudja érvényesíteni a pedagógus ösztönzésével sem - a távoktatásban, az online tanítási órák min. 30 %-án sem vett részt és/vagy a feladatokat (a projekteket, a megoldott feladatokat, az otthoni felkészülés során önnállóan kidolgozott praktikus munkákat) nem teljesítette és nem küldte vissza az oktató pedagógusnak, az évvégi (féléves) értékelése a tanulónak, hogy "nem felelt meg“.

Az értékeléshez szükséges adatok és az értékelés és az osztályzás kritériumai az egyes tantárgyakban:

 1. A folyamatos és az évvégi értékelésnél egyaránt különös figyelmet fordítunk az otthoni felkészülés sajátosságaira, lehetőségeire és egyéni feltételeire.
 2. A felfüggesztett iskolai oktatás során a tanulók oktatási teljesítményének értékeléséhez szükséges adatokat a tanár elsősorban a tanulók munkájából és a tanulókkal, esetleg szülőkkel folytatott beszélgetésekből meríti. Értékelési alapként szolgálnak a tanulók által az otthoni előkészítés során kidolgozott projektek, komplex feladatok megoldása és önálló praktikus feladványok elvégezése, figyelembe véve az egyes tanulók egyedi körülményeit, a távoktatásban, az online tanítási órákon való részvétel.
 3. Az 1.félévben elért tanulmányi eredmény - elért erdmény a tanítás felfüggesztése előtt ( Alsó tagozaton – érdemjegyek 2021.01.08-ig, Felső tagozaton - érdemjegyek 2020.10.23-ig).
 4. Az online tanítási órákon való aktivitás (tanulói reakciók, a feltett kérdésekre adott válaszok, problémamegoldás, a megszerzett ismeretek, tudás alkalmazása ...), párbeszédek a tanulókkal, az online tanítási órákon való aktív részvétel (a megszerzett tudás, ismeretek alkalmazása a párbeszédekben).
 5. A tanulók önértékelése, a feladatok időben való leadása (prezentációk, alkotó feladatok,...) – az értékelés mindig egyéni és motivációs jellegű.

FIGYELEM!

Amennyiben a tanuló

 1. szubjektív okoknál fogva nem teljesítette a távoktatás követelményeit, például nem teljesítette és nem küldte vissza az oktató pedagógusnak a feladatokat vagy egyáltalán (igazolatlanul) nem vett részt a távoktatáson (az online tanítási órákon) és egyéb,
 2. a tanulónak ezt a cselekedetét már az 1.negyedévi pedagógiai értekezlet megtárgyalta,
 3. törvényes képviselői bizonyítható módon értesítve lettek a 6.pontban leírtakról, hogy nem teljesíti a követelményeket és
 4. javulás nem történt, elégtelen érdemjeggyel osztályozzuk, a szóval való értékelésnél nem teljesíti a kívánt célokat az adott tantárgyban vagy a 18 § 10 bek. alapján a szóval való értékelés, hogy "nem abszolválta".

A tanuló magaviseletének értékelése a 2020/2021-es tanév 1.félévében:

A tanuló magaviseletének értékelésekor teljes mértékben figyelembe vesszük az adott helyzetet, hogy az adott időszakban nem folyt iskolai oktatás, hanem távoktatás. Mivel az értékelés a távoktatás előtti időszakra is vonatkozik, az az előtti időszakot is figyelembe vesszük. Ennek értelmében a tanuló magaviseletének értékelése az adott értékelési fokozatok szerint történik.

Vyššie uvedené zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov Základnej školy s materskou školou Gemerský Jablonec - Alapiskola és Óvoda Almágy v 1. polroku školského roka 2020/2021 boli schválené hlasovaním na pedagogickej rade per rollam. Tieto zásady hodnotenia boli na základe rozhodnutia ministra zo 4.1.2021 doplnené a prerokované na pedagogickej rade, ktorá sa konala online 13.1.2021

Peter Agócs

riaditeľ školy - iskolaigazgató

Zoznam aktualít