Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Novinky | Hodnotenie - Értékelés

Milí rodičia a žiaci!

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec - Alapiskola és Óvoda Almágy Vám oznamuje spôsob hodnotenia v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej  prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020.

Zásady hodnotenia:

  1. Prihliada sa na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu.
  2. V 1.ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.
  3. Na 1.stupni /2., 3. a 4. ročník/ predmety: anglický jazyk - 2.ročník, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie a informatika budú pri záverečnom hodnotení neklasifikované, tzn. budú sa hodnotiť slovom absolvoval/ absolvovala.                                                            Ostatné predmety sa klasifikujú: slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk - 3.,4. ročník, prvouka, prírodoveda, vlastiveda a matematika.
  4. Na  2.stupni /5. - 9. ročníky/ predmety: občianska náuka, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, technika a informatika budú pri záverečnom hodnotení neklasifikované, tzn. budú sa hodnotiť slovom absolvoval/ absolvovala.                                                                                                          Ostatné predmety sa klasifikujú: slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia a matematika.      

Podklady na hodnotenie:

Podklady na hodnotenie v čase  prerušeného vyučovania získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, účasť na online /na dištančnom vzdelávaní/ hodinách.

Vážení rodičia a milí žiaci, Pozor!

Sú však medzi Vami aj žiaci, ktorí nepochopili, že nie ste na prázdninách!

Treba si ale uvedomiť aj tú časť usmernenia v čase mimoriadnej situácie, ktorá jednoznačne hovorí: ,,ak žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, takémuto žiakovi je možné vo výnimočných prípadoch určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie.“ 

Neberte to ako vyhrážku. Zamyslite sa! Neučíte sa pre školu, ale pre seba! Začnite zodpovedne pristupovať k plneniu úloh a k vyučovaniu!  

Žiakom prajeme pevnú vôľu a vytrvalosť pri učení. Veríme, že mimoriadnu situáciu úspešne zvládneme spoločnými silami.

Kedves Szülők és Kedves Tanulók!

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec - Alapiskola és Óvoda Almágy értesíti Önöket és Titeket, hogy az alapiskolás tanulók értékelése az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020-as tanévben a következőképpen történik.

Az értékelés alapelvei:

  1. A folyamatos és az évvégi értékelésnél egyaránt különös figyelmet fordítunk az otthoni felkészülés sajátosságaira, lehetőségeire és egyéni feltételeire.

  2. A rendkívüli helyzet idején az első évfolyamban a folyamatos és az évvégi értékelés szóbeli értékelés formájában történik.

  3. Az alsó tagozaton /a 2., 3. és 4. évfolyamokban/ a következő tantárgyak: angol nyelv /a 2.évfolyamban/, etikai nevelés, vallási nevelés, informatika, munkára nevelés, képzőművészeti-, zenei-, testnevelés - az évvégi értékelésnél nem lesznek osztályozva - szóval lesznek értékelve, hogy abszolválta.                                                                                                                                        A többi tantárgy osztályozva lesz: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv/a 3.,4. évfolyamokban/, környezetismeret, természetismeret, honismeret, matematika.
  4. A felső tagozaton /az 5.- 9. évfolyamokban/ a következő tantárgyak: állampolgári ismeretek, etikai nevelés, vallási nevelés, informatika, technika, képzőművészeti-, zenei-, testnevelés - az évvégi értékelésnél nem lesznek osztályozva - szóval lesznek értékelve, hogy abszolválta.                                                                          A többi tantárgy osztályozva lesz: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz, matematika.                                                                                                                                                                                                                                                               ​

Az értékeléshez szükséges adatok

A tanulók oktatási teljesítményének értékeléséhez szükséges adatokat a tanár elsősorban a tanulók munkájából és a tanulókkal, estleg a szülőkkel folytatott beszélgetésekből meríti. Értékelési alapként szolgálhatnak a tanulók által az otthoni előkészítés során kidolgozott projektek, komplex feladatok megoldása és önálló praktikus feladványok elvégezése, figyelembe véve az egyes tanulók egyedi körülményeit, a részvételt az online órákon /a távoktatáson/.

FIGYELEM !

Örömmel tölt el mindnyájunkat, hogy a legtöbben rendszeresen és kitartóan dolgoztok nap mint nap, tanultok és becsületesen végzitek el a feladatokat, felelősségteljesen külditek azokat vissza a pedagógusoknak. Nektek és Szüleiteknek is egy nagy DICSÉRET és KÖSZÖNJÜK jár ezért! Ez felelősségteljes hozzáállás, csak így tovább!

Sajnálattal vesszük tudomásul azonban, hogy vannak olyanok is köztetek, akik nem értik meg vagy nem akarják megérteni, hogy most NEM SZÜNIDŐ VAN!

Nem teljesítik a kötelességeiket, nem tudnak és nem akarnak együtt dolgozni, még akkor sem, ha annak nincs is valós oka vagy akadálya! Ne vegyétek fenyegetésnek, de felhívjuk a figyelmeteket, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is lehetőség van arra, hogy azokat a tanulókat, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el, vizsgáztatásra kötelezhetjük!

Nem Nekünk, hanem Magatoknak tanultok! Kezdjetek bele a munkába és kövessétek diáktársaitokat! Sok sikert és kitartást! Együtt sikerül!

Zoznam aktualít