Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Zaujímavé články | Vyučovanie v 8. a 9.ročníku ZŠ od 19.4.2021 - Iskolai tanítás a 8. és 9. évf. 2021.4.19-től

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 

s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základnej škole v končiacich ročníkoch, t.j. v 8. a 9. ročníku ZŠ.

2021. április 19-től (hétfőtől) az iskolai tanítás újraindul az iskola végzős évfolyamai részére, azaz a 8. és 9. évfolyamokban.

Vyučovanie/Az oktatás 

ŠKOLA/ISKOLA

Pre žiakov 8. a 9. ročníka zabezpečíme prezenčné vzdelávanie. 

A tanítás az iskola 8. és 9. évfolyamaiban iskolai oktatás formájában (hagyományos módon) valósul meg. 

Az iskolalátogatás feltétele, hogy legalább egy szülő (vagy törvényes képviselő) és a tanuló rendelkezzen COVID-19 fertőzésről szóló negatív teszteredménnyel, és fel is tudja azt mutatni. Ez az igazolás 7 napig érvényes, és a tanuló egész iskolalátogatása alatt érvényesnek kell lennie. Lásd "Vyhláška - zákaz vstupovať do zariadeniaa bejáratnál. A szülő (tőrvényes képviselő) köteles leadni a becsületbeli nyilatkozatot a fertőzés-mentességről és felmutatni a negatív teszteredményt! - lásd lejjebb " Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov"   

Kivétel a tesztelés alól - az alábbi higiéniai rendelet utasítása alapján:

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška č. 187/2021 ÚVZ SR z dňa 16. 4. 2021. Výnimku z testovania majú podľa uvedenej vyhlášky osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 s dokladom o prekonaní nie starším ako 180 dní, osoby ktoré sa preukážu diagnostikovaním ochorenia COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní, osoby zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer alebo Moderna) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, osoby zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, zaočkované prvou dávkou vakcíny (všetky typy vakcín) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, osoby staršej ako 65 rokov, osoby ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra, dispenzarizované pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologický pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukémiu alebo onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúci imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika o omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, ako aj osoby za účelom vykonania RT-PCR a antigénovým testom na ochorenie COVID-19.

A tanulóknak az iskolai étkeztetés (tízórai, ebéd) biztosított.

További információkat az iskolakezdéssel és az iskolalátogatással kapcsolatban az osztályfőnökök nyújtanak.

Pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka naďalej zabezpečíme dištančné vzdelávanie. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná.

Az 5., 6. és 7. évfolyam tanulóinak továbbra is távoktatás van biztosítva. A tanulóknak a távoktatásban/-on való részvétel kötelező. 

Figyelem! Változás!

A gyermekeknek és a tanulóknak a továbbiakban is a már ismert higiéniai előírásokat kell betartaniuk!

Fontos tudnivaló: 2021. április 19-től, az év eleji időszakhoz hasonlóan, a felső tagozatos tanulóknak az iskolában továbbra is az ún. egyszerű védőmaszk használata kötelező (az ún. FFP2-es, KN95 vagy N95-ös védőmaszk használata nem kötelező, természetesen engedélyezett)

További aktuális információk/aktuálne informácie: 

Na základe COVID AUTOMATu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je zverejnený návrat žiakov do školy (prezenčné vzdelávanie).

Rozhodnutie ministerstva reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19.

A tanulóknak az iskolába való visszatérésének feltételeit (hagyományos oktatás) a SZK Oktatási Minisztériuma által kiadott ún. COVID AUTOMATA alapján tettük közzé.

A minisztériumi és a fenntartói/igazgatói határozat az aktuális epidemiológiai helyzettől függ a COVID 19 megbetegedéssel kapcsolatban.

Ez az oldal mindig az aktuális utasítások,ill. rendelkezések alapján megújul.

Mgr. Peter Agócs 

riaditeľ školy-iskolaigazgató

Ďalšie články