Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Zaujímavé články | Aktuálne informácie v organizácii ZŠ a MŠ - Aktuális információk az iskola és az óvoda működéséről

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

mimoriadne sa prerušuje školské vyučovanie v škole s účinnosťou od 11. januára 2021 /od pondelka/.

2021. január 11-től /hétfőtől/ az iskolai tanítás fel van függesztve.

Školské vyučovanie je prerušené aj v škole a materskej škole. Az iskolai tanítás az iskolában és az óvodában is fel van függesztve.

Vyučovanie/Az oktatás 

MATERSKÁ ŠKOLA/ÓVODA

Školské vyučovanie v materskej škole prebieha dištančne. Az óvodában az oktató-nevelő tevékenység távoktatás formájában valósul meg.

ŠKOLA/ISKOLA

Pre žiakov 1.stupňa - 1., 2., 3. a 4. ročník - zabezpečíme dištančné vzdelávanie. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná.

A tanítás az iskola alsó tagozatán - 1., 2., 3. és 4. évfolyamokban - távoktatás formájában valósul meg. A tanulóknak a távoktatásban/-on való részvétel kötelező. 

Pre žiakov 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka naďalej zabezpečíme dištančné vzdelávanie. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná.

Az 5., 6., 7., 8. és 9. évfolyam tanulóinak továbbra is távoktatás van biztosítva. A tanulóknak a távoktatásban/-on való részvétel kötelező. 

További aktuális információk/aktuálne informácie: 

Na základe plánu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky návrat žiakov do školy /prezenčné vzdelávanie/ bude zverejnený v nasledujúcich dňoch.

Rozhodnutie ministerstva reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19.

A tanulóknak az iskolába való visszatérésének feltételeit /hagyományos oktatás/ a SZK Oktatási Minisztériumának terve alapján a következő napokban hozzuk nyilvánosságra.

A minisztériumi határozat az aktuális epidemiológiai helyzettől függ a COVID 19 megbetegedéssel kapcsolatban.

Ez az oldal mindig az aktuális utasítások,ill. rendelkezések alapján megújul.

Mgr. Peter Agócs 

riaditeľ školy-iskolaigazgató

Ďalšie články