FOTOMAPA ŠKOLY
 
Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Zaujímavé články | Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025 - Beiratkozás az óvodába a 2024/2025-ös tanévre

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec – Alapiskola és Óvoda Almágy 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Gemerský Jablonec oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy v súlade § 59 a § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole sa uskutoční v budove školy - časť materská škola od 2. mája 2024 do 31. mája 2024 od 10.30 hod. do 11.30 hod. v pracovných dňoch v budove materskej školy.

Podmienky prijatia sú:

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné!
 • Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov veku; (výnimočne možno do MŠ prijať aj dieťa mladšie ako tri roky, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – priestorové, kapacitné.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6. rok veku a ktorému riaditeľ školy rozhodol v pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma aj dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
 • Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a v rozhodnutí o prijatí môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ (ktoré nesmie byť dlhší ako 3 mesiace!).
 • Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka (pokiaľ je voľná kapacita materskej školy).

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podrobnejšie informácie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Vám poskytneme osobne.

Podávanie žiadostí

Rodič môže podať žiadosť:

- osobne,

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy (slovensko.sk) alebo

b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (slovensko.sk).

Počet podaných žiadostí nie je obmedzený.

Tešíme sa na Vás a Vaše deti !!!

Beiratkozás az óvodába a 2024/2025-ös tanévre

Az Alapiskola és Óvoda Almágy igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket/törvényes képviselőket/, hogy a fenti törvény és rendelet értelmében az óvodai beiratkozás  a 2024/2025-ös iskolai tanévre az alábbi időpontban és helyen történik:

2024. május 2-tól 2024. május 31-ig  10.30 órától 11.30 óráig munkanapokon az óvoda épületében.

Az óvodai felvétel feltételei:

 • Az óvodában folyó iskolaelőkészítő képzésre azok a gyermekek előnyt élveznek a felvétel során, akiknek az óvodai oktatás kötelező. Annak a gyermeknek, aki 2024. augusztus 31-ig betölti az 5-ik életévét, vagyis a következő iskolai tanévtől (2025/2026) tanköteles tanuló lesz, az óvodai (iskolaelőkészítő) oktatás kötelező!
 • Az óvodában folyó iskolaelőkészítő képzésre a gyermekek rendszerint 3 éves kortól vehetők fel (kivételes esetben 2 éves gyermek is felvehető, az óvodai előírásoknak megfelelően!).
 • Az iskolaelőkészítő képzésre felvételt nyer az a gyermek, aki betöltötte a 6. életévét és az óvoda igazgatója a kötelező óvodalátogatás folytatásáról döntött.
 • Az iskolaelőkészítő képzésre felvételt nyerhetnek a speciális nevelési  igényű gyermekek is.
 • Az óvoda igazgatója dönt a gyermek iskolaelőkészítő oktatásra történő felvételről. A döntésben meghatározhat a gyermek óvodában eltöltendő adaptációs vagy diagnosztizálási időszakot is. (amely nem lehet hosszabb időtartam 3 hónapnál!)
 • A gyermek tanév közben is felvehető iskolaelőkészítő oktatásra. (ha megengedi az óvoda kapacitása!)

A beíratáshoz szükséges a szülő személyigazolványa és a gyermek születési anyakönyvi kivonata. Továbbá szükséges írásbeli kérvény kitöltése, benyújtása és orvosi igazolás a gyermek egészségi állapotáról.

További részletesebb információt a beiratkozással kapcsolatban szívesen nyújtunk az óvodában.  

A kérvény benyújtása

A szülő a kérvényt benyújthatja:

- személyesen,

- postai úton vagy futárszolgálattal az óvoda címére,

- emailben vagy beszkennelt formában emailben,

- elektronikus formában az óvoda elektronikus fiókjába (slovensko.sk).

A beadott kérvények száma korlátlan.

Szeretettel várjuk Önöket és az óvodában a gyermeküket !!!

Mgr. Peter Agócs

riaditeľ školy - iskolaigazgató

Ďalšie články