FOTOMAPA ŠKOLY
 
Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Pracovné ponuky

Ponuka voľného pracovného miesta

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec – Alapiskola és Óvoda Almágy 

Sídlo: 980 35 Gemerský Jablonec 244

Kontakty: tel: 047/5684413, mob.: 0911 914 887, zs.gemjablonec@gmail.com   

Kategória zamestnanca: psychológ a školský psychológ/ alebo školský špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - psychológia/ alebo špeciálna pedagogika, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca pre jednotlivé kategórie PZ a OZ v znení neskorších predpisov – príloha č. 11/ alebo príloha č.12

Zoznam požadovaných dokladov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

b) profesijný životopis,

c) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - overené doklady, 

d) čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,

e) čestné vyhlásenie o ovládaní jazyka maďarského     

f) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

v prípade prijatia: g) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, h) zápočet rokov,  

i) pred vznikom  prac. pomeru potvrdenie o duševnej spôsobilosti a telesnej spôsobilosti pre prácu pedag. a odborného zamestnanca v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z.z

Pracovný pomer na čiastočný pracovný úväzok /85 % úväzok/

Predpokladaný dátum nástupu: 26.08.2024

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy v termíne do 23.8. 2024, e-mailom alebo osobne.

Ponúkaný plat (brutto) v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z./na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky pedagogickej a odbornej praxe.

V Gemerskom Jablonci dňa 08.07. 2024

Mgr. Peter Agócs

      riaditeľ školy