Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Novinky | Zápis do 1. ročníka ZŠ / Beiratkozás az alapiskola 1. évfolyamába

Zápis na školský rok 2021/2022

Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec – Alapiskola és Óvoda Almágy 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Gemerský Jablonec oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  

dňa 13. apríla 2021 (v utorok) od 8:00 hod. do 16:00 hod. v budove školy bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Dokumenty k zápisu vyplníte osobne v deň zápisu. 

Dokumenty k zápisu sú online dostupné. (viď nižšie)

K zápisu je potrebné doniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu. 

Vážení Rodičia!
Na školský rok 2021/2022 rodičia, alebo zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8. 2020 dovŕšia šiesty rok veku. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia 6. rok veku v čase od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021, poskytne škola informácie o úradnom postupe v prípade, ak títo zástupcovia chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt v čase zápisu. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (bývalý odklad povinnej školskej dochádzky)

Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa školy o Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (bývalý odklad povinnej školskej dochádzky) o jeden školský rok ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Bližšie informácie poskytneme v škole.

        Súčasťou žiadosti je :

  • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
  • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov.

Štúdium  v zahraničí

Zákonní zástupcovia môžu zapísať dieťa prostredníctvom  „Žiadosti o prijatie do 1. ročníka ZŠ“ a zároveň je potrebné  vypísať  „Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR“.

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

  • Rozhodnutie o prijatí do školy
  • Rozhodnutie o neprijatí do školy
  • Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR

Beiratkozás a 2021/2022-es tanévre

Az Alapiskola és Óvoda Almágy igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket/törvényes képviselőket/, hogy a 2021/2022-es iskolai tanévre a tanköteles kort betöltő gyermek kötelező iskolalátogatásra történő beíratásának időpontja:

2021. április 13. (kedd), az iskola épületében 08:00 órától 16:00 óráig a gyermek jelenléte nélkül.

A nyomtatványokat a beiratkozáshoz személyesen átvehetik és kitölthetik a beiratkozási napon.

A nyomtatványok a beiratkozáshoz elektronikusan letölthetők (lásd lejjebb).

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a szülő (törvényes képviselő) személyazonossági igazolványa.

Érdeklődni a 0911914887-es telefonszámon lehet, vagy a zs.gemjablonec@gmail.com e-mail címre küldhetnek levelet.

Tisztelt Szülők!

A 2021/2022-es tanévre azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket. Azokat a gyermekeket is be kell íratni, akik az előző évben halasztást kaptak. Azokat a gyermekeket, akik 2021. szeptember 1-től 2021. december 31-ig töltik be hatodik életévüket, szintén be lehet íratni az iskolába, a feltételekről az iskola ad tájékoztatást.
Senkit nem lehet felmenteni a beíratási kötelezettség alól. A beíratás elmulasztása kihágásnak minősül, és akár pénzbüntetéssel is sújtható. 
Ha a beíratott gyermek nem iskolaérett, akkor a szülőnek jogában áll kérnie a kötelező óvodalátogatás folytatását. Ennek feltételeiről az óvoda vagy, a beiratkozás során, az iskola tájékoztatja a szülőket.
A gyermeket rendszerint abba az iskolába kell beíratni, amely a lakhely szerinti befogadó iskola. A szülő kérvénye alapján a gyermek beírható bármely más iskolába is, ehhez a választott iskola igazgatójának beleegyezése szükséges.

Rákóczi Szövetség – Beiratkozási egyszeri ösztöndíj

A Rákóczi Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Programja keretében 10 000.- Ft egyszeri ösztöndíjat adományoz mindazon határon túli családoknak, akik gyermekeiket a 2021/2022-es tanévben az alapiskolák magyar nyelvű első évfolyamába íratják. Az igénylőlapot az iskolákban, a beiratkozáskor tölthetik ki az igénylő szülők.

A Rákóczi Szövetség képviselői a 10 000.- Ft összegű ösztöndíjat minden arra jogosult iskolakezdő szülei részére helyi iskolai ünnepség keretében támogatási szerződés megkötésével személyesen adják át 2021 őszén.

Rákóczi Szövetség – Iskolatáska program

A Rákóczi Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Programja keretében iskolatáskát adományoz minden határon túli gyermeknek, aki a 2021/2022-es tanévben az alapiskola magyar nyelvű első évfolyamába lép. A gyermekek az iskolatáskákat az iskolakezdéskor szeptemberben vehetik át.

Az igénylőlapot az iskolákban, a beiratkozáskor tölthetik ki az igénylő szülők, ill. elektronikusan letölthető (lásd lejjebb).

Mgr. Peter Agócs

riaditeľ školy - iskolaigazgató

Zoznam aktualít