Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Novinky | Riaditeľské voľno - Igazgatói szabad

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Gemerský Jablonec – Alapiskola és Óvoda Almágy udeľuje riaditeľské voľno dňa 29. marca 2019 z organizačných dôvodov v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. § 3 ods. 10 a podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň Vám oznamujeme, že z uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ani materská škola, školský klub detí a školská jedáleň..

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 01.04.2019.

V Gemerskom Jablonci dňa 27.03.2019                        

Értesítés – igazgatói szabad

Az Alapiskola és Óvoda Almágy igazgatója a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumának 231/2009-es számú rendelete 3. par. 10. bek. valamint a 245/2008-as sz. közoktatási törvény jelenleg hatályos 150 par. 5. bek. értelmében 2019. március 29-re igazgatói szabadot ad organizációs okok miatt.

Ezen oknál fogva az óvoda, a napközi és az iskolai étkezde sem üzemel.

A tanítás az órarend szerint 2019. április 1-től folytatódik.

Kelt Almágyon 2019. április 27-én                      

Mgr. Peter Agócs

riaditeľ školy

Zoznam aktualít