Faktúry, Zmluvy
 
Užitočné
informácie

Zaujímavé články | Iskola- és óvodalátogatás 2021. szeptember 1-től - Školská dochádzka ZŠ a MŠ od 1.9.2021

Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole.

Az új COVID-automata értelmében az iskolák a járások besorolásától függetlenül nyitva tartanak. Az előző tanévtől eltérően a jelenléti oktatás csupán az egyes osztályokban szünetel, nem pedig az egész iskolában.

A tanulóknak az iskolalátogatás kötelező. Školská dochádzka je pre žiakov povinná. 

Vyučovanie/Az oktatás 

MATERSKÁ ŠKOLA/ÓVODA

Az oktató-nevelő tevékenység az óvodában a 2021/2022-es tanévben óvodai oktatás formájában (hagyományos módon) valósul meg. 

A gyermeknek a szájmaszk viselése az óvodában ajánlott, nem kötelező. A szülők csak szájmaszkban léphetnek be az óvodába minimális időre /max. 10 percig tartózkodhatnak bent/! Belépéskor a gyermeknek és a szülőnek is kötelező a kézfertőtlenítés!

Az óvodába nem léphet be senki, akinél a COVID-19 tünetei mutatkoznak - a bejáratnál értesítés jelzi!

Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk) alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján. Ha a gyermeknél a COVID 19 tünetei mutatkoznak az óvodában – sor kerül a gyermek azonnali elkülönítésére, a szülő a gyermeket azonnal elviszi otthoni környezetbe és a szülő telefonos kapcsolatba lép a gyermekorvossal.  A gyermek megbetegedésének gyanújánál a szülő (nem az igazgató vagy a pedagógus) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon! Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az iskolai eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival összhangban szervezzük.

Ha a gyermek óvodalátogatása megszakad (családi vagy egyéb okok miatt) 3 vagy annál több napra /a hétvége és az ünnepnapok is beleszámítanak/, a szülő (törvényes képviselő) köteles a gyermekről az óvodába lépéskor az alábbiakban letölthető dokumentumot kitölteni és leadni – "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" - ezt a dokumentumot csak a szülő írhatja alá! - lásd lejjebb.

Az igazolások száma korlátlan, minden hiányzás után le kell adni!

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Táto povinnosť sa netýka detí, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej škole.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa/žiak navštevovať školu!

Ak sa v triede vyskytne žiak/dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do    10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,     ak: - sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a - výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

Ha a gyermeknél a COVID-19 tünetei mutatkoznak vagy igazoltan a COVID-19 betegséget elkapja, a szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles erről informálni az osztályfőnököt (a tanító nénit) és az iskolaigazgatót (az óvoda igazgatóhelyettesét). A szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles informálni a karanténról, ha azt a gyermekorvos (körzeti orvos) vagy a regionális közegészségügyi hivatal rendelte el. Ebben az esetben a gyermek nem látogathatja az óvodát!  

Ha az osztályban a gyermeknél vagy az alkalmazottnál a COVID-19 betegség fordul elő, az osztályból minden gyermek 10 napos karanténba megy (kivétel azok, akik igazolást adnak a kivételről a karantén alól).

A karantén ideje 7 napig tart abban az esetben, amikortól kontaktusban volt a COVID-19 betegségben levő személlyel és a karanténban levő személynél nem jelentkezik semmilyen klinikai tünet, ami a COVID-19 betegségnek felel meg - és az ún. PCR teszt eredmémye, amit legkorábban a karantén 5-ik napján végezhetnek, negatív.

ŠKOLA/ISKOLA

A tanítás az iskola összes évfolyamában iskolai oktatás formájában (hagyományos módon) valósul meg. 

A tanulóknak az oktatáson való részvétel kötelező!

A tanulóknak az iskolai étkeztetés (tízórai, ebéd) biztosított.

A tanulóknak a tantermekben a tanítási óra alatt a szájmaszk használata nem kötelező!

Az iskolai intézmény belső tereiben /a folyosókon, a szünetekben, az ebédlőbe való érkezéskor és távozáskor/ a szájmaszk használata minden tanulónak kötelező! Minden tanuló hozzon magával 2 szájmaszkot. Belépéskor a tanulóknak kötelező a kézfertőtlenítés!

A szülők, a törvényes képviselők, ill. a kísérő személyek az iskola épületébe nem léphetnek be szájmaszkban sem! 

Az iskolába nem léphet be senki, akinél a COVID 19 tünetei mutatkoznak - a bejáratnál értesítés jelzi!

Betartani a K.V.SZ. (kezek – védőtávolság – szájmaszk) alapelveit az egyes fázisok utasításai alapján. Ha a gyermeknél a COVID 19 tünetei mutatkoznak az iskolában – sor kerül a tanuló azonnali elkülönítésére, a szülő a tanulót azonnal elviszi otthoni környezetbe és a szülő telefonos kapcsolatba lép a gyermekorvossal.A tanuló megbetegedésének gyanújánál a szülő (nem az igazgató vagy a pedagógus) előbb a körzeti orvost értesíti telefonon! Korlátozni kell az osztályok, személyek közötti érintkezéseket, az iskolai eseményeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának aktuális előírásaival összhangban szervezzük.

Ha a tanuló iskolalátogatása megszakad (családi vagy egyéb okok miatt) 3 vagy annál több napra/a hétvége és az ünnepnapok is beleszámítanak/, a szülő (törvényes képviselő) köteles a tanulóról az iskolába lépéskor az alábbiakban letölthető dokumentumot kitölteni és leadni – "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" - ezt a dokumentumot csak a szülő írhatja alá! - lásd lejjebb.

Az igazolások száma korlátlan, minden hiányzás után le kell adni!

V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa/žiak navštevovať školu!

Ak sa v triede vyskytne žiak/dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do    10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,     ak: - sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a - výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

Ha a tanulónál a COVID-19 tünetei mutatkoznak vagy igazoltan a COVID-19 betegséget elkapja, a szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles erről informálni az osztályfőnököt és az iskolaigazgatót (igazgatóhelyettesét). A szülő (törvényes képviselő) azonnal köteles informálni a karanténról, ha azt a gyermekorvos (körzeti orvos) vagy a regionális közegészségügyi hivatal rendelte el. Ebben az esetben a tanuló nem látogathatja az iskolát!  

Ha az osztályban a gyermeknél/a tanulónál vagy az alkalmazottnál a COVID-19 betegség fordul elő, az osztályból minden gyermek 10 napos karanténba megy (kivétel azok, akik igazolást adnak a kivételről a karantén alól).

A karantén ideje 7 napig tart abban az esetben, amikortól kontaktusban volt a COVID-19 betegségben levő személlyel és a karanténban levő személynél nem jelentkezik semmilyen klinikai tünet, ami a COVID-19 betegségnek felel meg - és az ún. PCR teszt eredmémye, amit legkorábban a karantén 5-ik napján végezhetnek, negatív.

FIGYELEM !

A szülő legfeljebb 5 egymást követő tanítási nap alól mentheti fel igazoltan a tanulót. Több mint 5 egymást követő tanítási nap mulasztása esetén a szülő felmutatja „A betegséget igazoló nyilatkozatot” (Potvrdenie o chorobe), amelyet a házi gyermekorvos tölt ki. Amennyiben ezt a szülő elmulasztja, a hiányzás igazolatlannak minősül, ennek következtében pedig a magaviseleti érdemjegy romlására, ill. komisszionális vizsgák elrendelésére kerülhet sor.

IDEGENEK BELÉPÉSE - VSTUP CUDZÍM OSOBÁM

Idegenek belépése az iskola épületébe tilos, kivétel, ha az iskola vagy az óvoda igazgatója /igazgatóhelyettese/ beleegyezik és kitölti az alábbiakban letölthető becsületbeli nyilatkozatot a fertőzésmentességéről - "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"!

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný, možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy /zástupcom riaditeľa školy/ a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby - "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" !

További aktuális információk/aktuálne informácie: 

Na základe COVID AUTOMATu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je zverejnený manuál pre všetky druhy škôl na školský rok 2021/2022. Manuál je aktualizovaný k 15. 10. 2021 z dôvodu vydania nového rozhodnutia ministra, ktorým sa upravuje lehota ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa materskej školy a vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR uverejnených 7. 10. 2021.

Az útmutató a jelenleg hatályos törvényekből, a SZK kormánya által 2021.8.10-én elfogadott COVID-automatából és a SZK Közegészségügyi Hivatalának 2021.10.4-én nyilvánosságra hozott rendeleteiből kiindulva a 2021.9.1-jétől hatályos rendszabályok összegzését tartalmazza. Az útmutató aktualizálva van 2021.10.15-ei nappal az új miniszteri határozat alapján, amely a gyermekek óvodai hiányzásának idejét tartalmazza összhangban a SZK Közegészségügyi Hivatalának 2021.10.7-én nyilvánosságra hozott rendeletével.   

Ez az oldal mindig az aktuális utasítások,ill. rendelkezések alapján megújul.

Mgr. Peter Agócs 

riaditeľ školy-iskolaigazgató

Ďalšie články